मान. महापौर आयोजित बाल चित्रकला स्पर्धा २०२३-२४ निकाल जाहीर पत्रकार परिषद गुरूवार दि.०१/०२/२०२४ रोजी दुपारी ३.०० वाजता.

अधिक माहितीसाठी चैनल जॉईन करा.

मान. महापौर आयोजित ‘माझी मुंबई’ या संकल्पनेवर आधारित जागतिक कीर्तीचे व्यंगचित्रकार हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे बालचित्रकला स्पर्धा २०२३-२४

.क्र.

वॉडा

वाडा जनहाय स्पधाा स्थळ (उद्यान/मदान)

1

- क¸ परेज बॅण्डस्टॅण्ड उद्यान, ओव्हल मैदानाजवळ

2

बी

बी - जसताराम जमल िेनॉय मैदान

3

सी

सी - एस.के. पाटील उद्यान

4

डी

डी ऑगस्ट क्राुंती मैदान

5

- वीरमाता जजजाबाई भोसले वनस्पती उद्यान व प्राजिसुंग्रहालय

6

एफ/एस

कामगार मैदान

7

एफ/एन

न्यू सायन मनपा िाळा मैदान, जनै सोसायटी, सायन

8

एफ/एन

फाइव गाडान

9

एफ/एन

कोरबा मीठागर मनपा िाळा मैदान

10

जी /एस

हहदहृदयसम्राट जिवसेनाप्रम¸ख बाळासाहबे ठाकरे मनोरुंजन उद्यान

11

जी /एस

श्रजमक एकता मैदान, एन एम जोिी िाळेजवळ

12

जी /एस

भगवान गौतम ब¸द्ध वरळी जसफे स मैदान, वरळी

13

जी /एन

सुंत ज्ञानेश्वर उद्यान (नारळीबाग), चैत्याभूजमजवळ

14

जी /एन

महाराष्ट्र जनसगा उद्यान, धारावी

15

एच /पूवा

एम. आय. जी. क्रक्रके ट क्लब- A बाुंद्रा पूवा

16

एच /पूवा

एम. आय. जी. क्रक्रके ट क्लब- B बाुंद्रा पूवा

17

एच/पजिम

कमला रहजे ा गाडान (राजेि खन्ना गाडान) रोटरी, गजधर पाका

18

के/पूवा

छत्रपती जिवाजी महाराज क्रीडा सक¸ ल, अुंधेरी पुंप हाऊस

19

के/पूवा

मातोश्री मीनाताई ठाकरे जिल्पग्राम, पूनम नगर, जोगेश्वरी पूवा

20

के/पजिम

कमलाकर पुंत वालावलकर उद्यान, जमल्लत नगर, अुंधेरी पजिम

21

पी/एस

उन्नत नगर िाळा मैदान, गोरेगाव पजिम

22

पी/एस

आरे कॉलनी मनपा िाळा मैदान, आरे कॉलनी, गोरेगाव पूवा

23

पी/एन

जिला रहजे ा उद्यान, मालाड पूवा

24

पी/एन

रािी सती मागा मनपा िाळा मैदान, मालाड पूवा

25

पी/एन

श्री महतुं रामबालक दासजी महात्यागी उद्यान (तपोवन जवळ), सुंजयनगर, मालाड पूवा

26

पी/एन

चाचा नेहरू क्रीडाुंगि, जलबटी गाडान, मालाड पजिम

27

पी/एन

आण्िासावुंत मनोरुंजन उद्यान, मावे रोड, मालाड पजिम

28

आर/एस

डॉ. बाबासाहबे आुंबेडकर उद्यान, समता नगर, काुंक्रदवली पूवा

29

आर/एस

बजाज रोड मनपा िाळा मैदान, काुंक्रदवली पजिम

30

आर/एस

चारकोप मनपा िाळा मैदान, काुंक्रदवली पजिम

31

आर/सी

वीर सावरकर उद्यान, बोरीवली पजिम

32

आर/एन

आजी आजोबा उद्यान, दजहसर पूवा

33

आर/एन

लोकनेते गोपीनाथ म¸ुंडे िजि मैदान (भावदेवी मैदान) दजहसर पजिम

34

एल

गुंगाराम साटम उद्यान, काज¸पाडा मनपा िाळेजवळ, क¸ लाा (.)

35

एल

नेहरूनगर मैदान, क¸ लाा (पूवा)

36

एम/पूवा -1

छत्रपती िाहूजी महाराज उद्यान, जिवाजी नगर मनपा िाळा-1 जवळ,

37

एम/पूवा -2

स्व. अमरनाथ पाटील मनोरुंजन क्रीडा सक¸ ल, गोवुंडी

38

एम/ पजिम

रटळक नगर मनपा िाळा मैदान,रटळक नगर

39

एम/ पजिम

गाुंधी मैदान, १५ वा रस्ता, महादेव वाडी चेंब¸र, (पूवा)

40

एन

आचाया अत्रे मैदान, पुंतनगर, घाटकोपर पूवा

41

एन

मािेकलाल मैदान, नरसी मेहता मागा, घाटकोपर पजिम

42

एस

डॉ. बाबासाहबे आुंबेडकर उद्यान

43

एस

प्रबोधनकार ठाकरे मनोरुंजन उद्यान

44

एस

िहीद जयवुंत पाटील उद्यान, एल.बी.एस. मागा, काुंज¸रमागा (.)

45

टी

सी. डी. देिम¸ख उद्यान, म¸ल¸ुंड पूवा

46

टी

लाला त¸लजसराम उद्यान, म¸ल¸ुंड पजिम

47

टी

सरदार प्रतापहसग उद्यान, म¸ल¸ुंड पजिम

48

टी

धामनगाव मनपा िाळा मैदान (नगरबाह्य)